Helse­klyngen er en idéell forening og et for­ma­li­sert klynge­sam­ar­beid mellom til­by­dere til spe­sia­list­helse­tje­nesten og NAV. Klyngen har i 5 år vært en del av det nasjo­nale klynge­ut­vik­lings­pro­grammet Arena — i regi av Inno­va­sjon Norge, Norges Forsk­ningsråd og SIVA.

De aktive virk­som­he­tene er p.t  Beito­stølen Helse­sport­senter, Hernes Institutt og Riisby Behand­lings­senter. I til­legg sam­ar­beider vi på pro­sjekt­basis og enkeltvis med en rekke nasjonale og internasjonale aktører og miljøer.

Helseklyngen er en arena for kompetanseutveksling, forskning, utviklig og utprøving.

Helseklyngen bidrar grunnleggende sett og som en del av vårt samfunnsansvar til å skape god helse. Videre bidrar videre til verdiskaping hos medlemmene. Medlemmenes og foreningens virksomhet er tuftet på anerkjente og kunnskapsbaserte metoder og utøves iht gjeldende norske lover og forskrifter

Helseklyngen har fått grunnfinansiering over statsbudsjettet for 2016
network

 

Møter fremtiden sammen

Klyngen består av ledende virksomheter innen sine felt og som alle må gå fra «beste til neste praksis» og er en aktør for omdømmeutvikling, samfunnsinnsikt og politisk dialog innen helse-/ rehabiliteringsfeltet – nasjonalt og internasjonalt. Medlemmene rustes for endrede rammebetingelser, nye pasient-/brukerbehov og utnyttelse av samhandling og teknologiske muligheter. Dette gjennom faglig og ledelsesrettet kompetanseutveksling/-utvikling.

lighting

 

Arena for forskning, utvikling og utprøving

Klyngen er en arena og partner for forskning, utvikling, utprøving og implementering av virksomhetsspesifikke og/eller felles konsepter/tjenester/løsninger/anbud innenfor helse/rehabiliteringsfeltet. Klyngen er en tilsvarende partner for utvikling og utprøving for regionale helseforetak, helseforetak, NAV, kommuner og helsemyndigheter.

group

 

Vi søker flere medlemmer og samarbeidspartnere

Klyngen ønsker kontakt og samarbeid med nasjonalt ledende tilbydere til spesialisthelsetjenesten/NAV og kompetanse-, FoU- og innovasjonsaktører. Dette med tanke på felles fremtidsrettet utviklingsarbeid.

Helseklyngen; fra beste til neste praksis

For å møte utfordringene og utnytte mulighetene fremover trenger vi faglig sterke og utviklingsorienterte miljøer. Miljøer som tenker tverrfaglig og nytt – og som både utfordrer og inviterer brukere, helseforetak, NAV og kommunene med på utvikling og utprøving av nye modeller for behandling, oppfølging og samhandling. Jeg ser et stort potensiale i helseklynger som Helseklyngen er et eksempel på.
Kari Kjønaas Kjos, leder Stortingets Helse- og omsorgskomité