Aktuelle prosjekter

Fysisk aktivitet i psykiatri-/rusbehandling

Fekjær Psykiatriske senter har som mål å utvikle et nasjonalt ledende behandlingstilbud og kompetansemiljø der fysisk aktivitet og friluftsliv inngår som en viktig del av behandlingen på spesialistnivå innen psykiske lidelser og rus.

Det er igangsatt en flerårig programsatsing som vil bestå av ulike delprosjekt innen fagutvikling, forskning og andre aktiviteteter som anses som nødvendig for å nå målsettingen. Programsatsingen gjennomføres i nært samarbeid med Norges Idrettshøgskole og andre samarbeidspartnere innen utdanning, forskning og behandling/rehabilitering.

Sentralt i arbeidet er å sammenstille/bygge kompetanse, videreutvikle behandlingstilbudet (beste praksis), forskning og formidling av resultater og kunnskap.

  • Fekjær Psykiatriske senter er prosjektansvarlig
  • Samarbeid med bl.a Riisby Behandlingssenter, Beitostølen Helsesportsenter, Norges Idrettshøgskole og Sykehuset Innlandet
  • Prosjektet finansieres av Helsedirektoratet

For mer informasjon om prosjektet kontakt prosjektleder Gunnar Fossholt; tlf 915 68 709 / e-post gunnar.fossholt@sykehuset-innlandet.no

Pakkeforløp i tverrfagig spesialisert rusbehandling

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) leverer i dag ikke tjenester som er forenlig med en oppdatert kunnskapsbasert praksis. TSB må i langt større grad implementere og disseminere behandlingsformer som har støtte i en evidensbasert praksis.

Prosjektets målsetting er å implementere dialektisk atferdsterapi (DBT) som behandlingsform og kunnskapsbasert praksis innen Riisby TSB. DBT er en veldokumentert behandlingsform for pasienter som sliter med sammensatte og alvorlige lidelser og som har prøvd tidligere behandlingsformer uten effekt. DBT har 34 randomiserte kontrollerte trials (RCT) i 12 land på 9 ulike pasientpopulasjoner som viser at DBT er «treatment-of-choice» for «multi-diagnostic-difficult-to treat-patients».

  • Riisby Behandlingssenter er prosjektansvarlig
  • Samarbeid med bl.a Fekjær Psykiatriske senter, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Behavioral Tech LLC ved University of Washington, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NK-TSB)
  • Det jobbes for finansiering av prosjektet gjennom Helsedirektoratet

For mer informasjkon om prosjektet kontakt prosjektleder Bjørn Svendsen; tlf 940 35 742 / e-post bjorn@riisby.no