Om klyngen

Helseklyngen er en idéell forening og et formalisert klyngesamarbeid mellom tilbydere til spesialisthelsetjenesten og NAV. Klyngen har i 5 år vært en del av det nasjonale klyngeutviklingsprogrammet Arena – i regi av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA.

Formål

  1. Å være en aktør for omdømmeutvikling, samfunnsinnsikt og politisk dialog innen helse-/ rehabiliteringsfeltet – nasjonalt og internasjonalt
  2. Å være en arena og partner for forskning, utvikling, utprøving og implementering av virksomhetsspesifikke og/eller felles konsepter/tjenester/løsninger/anbud innenfor helse/rehabiliteringsfeltet
  3. Å være en arena for utvikling og utprøving for regionale helseforetak, helseforetak, kommuner og helsemyndigheter innenfor helse/rehabiliteringsfeltet
  4. Å være en arena for faglig og ledelsesrettet kompetanseutveksling/-utvikling

Verdiløfte

Til grunn for foreningens virksomhet ligger følgende: Foreningen Helseklyngen skal grunnleggende sett og som en del av sitt samfunnsansvar bidra til å skape god helse. Foreningen skal videre bidra til verdiskaping hos medlemmene. Medlemmenes og foreningens virksomhet skal være tuftet på anerkjente og kunnskapsbaserte metoder og utøves iht gjeldende norske lover og forskrifter.

Helseklyngen har etter innstilling fra Helsekomiteen på Stortinget fått et tilskudd til basisfinansiering for inneværende år. Vi har også fått prosjektmidler på samme måte – p.t innenfor psykiatri/rus-feltet.

Styre og ledelse

Styre:
Astrid Nyquist, Beitostølen Helsesportsenter (nestleder)
Tove Kristin Jevne, Riisby Behandlingssenter
Ole Jo Kristoffersen, Hernes Institutt

Daglig leder:
Svein Pettersen

Vedtekter

Last ned foreningens vedtekter her

Medlemmer

Klyngen består for tiden av følgende virksomheter:

Beitostølen helsesportsenter logo

Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger vil alltid være en viktig ledesnor for virksomheten. BHSS kombinerer bruk av tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging.
Besøk nettsidene til Beitostølen Helsesportsenter


Hernes Institutt

Hernes Institutt er en ideell stiftelse og ligger i Elverum kommune, drøyt 150 km fra Oslo. Vårt fagfelt er arbeidsrettet rehabilitering/ rehabilitering med arbeid som mål. Vi tar imot pasienter fra hele landet, og vi er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge.
Vår pasientgruppe er mennesker med langvarige og komplekse muskel og skjellettplager i kombinasjon med lettere psykiske lidelser hvor arbeidsdeltagelse er blitt en problemstilling. Andre karakteristika ved pasientgruppen er lav/ ingen utdanning, at de har yrker hvor de har liten påvirkning på egen arbeidssituasjon og hvor arbeidskraften er lett utskiftbar. Pasientgruppen har lav sosioøkonomisk status og stort behov for spesialiserte, tverrfaglige og samtidige tjenester for å klare å komme tilbake i jobb.
Vår kapasitet på 48 døgnplasser og Helse Sør – Øst RHF er vår oppdragsgiver gjennom inngåtte samarbeidsavtaler. Vi er 40 fast ansatte.

Faglig beskrivelse av tjenestetilbudet: Tilbudet på Hernes Institutt er en tverrfaglig og tverretatlig, systematisk, progressiv og målrettet rehabiliteringsmodell der målet er arbeidsdeltagelse. Den består av kognitiv, atferdsrettet tilnærming, tilpasset fysisk aktivitet og samtidig innsats rettet mot arbeidsliv, NAV og utdanningssystemer for å oppnå deltakelse i arbeidsliv eller utdanning. ICF benyttes som rammeverktøy, både for vurdering, prosess og evaluering. Egeninnsats hos pasientene står sentralt.

Besøk nettsidene til Hernes Institutt


Nokkellogo

Riisby Behandlingssenter

Stiftelsen Riisby Behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusmiddelavhengige med behov for lengre tids innleggelse. Riisby driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Behandlingsopplegget retter seg spesielt mot personer som vil arbeide både med sin avhengighetsproblematikk og sine psykiske vansker. Behandlingen består blant annet av individualsamtaler, grupper og ulike aktiviteter. Søknad om opphold sendes via fastlege eller NAV.

Besøk nettsidene til Riisby Behandlingssenter